Kallelse till årsmöte för MKU

Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justeringsmän av protokollet Godkännande av dagordning Fråga om kallelsens behöriga utlysande Verksamhetsberättelsen läses Revisionsberättelsen läses Ansvarsfrihet för 2019 Val av styrelsen för 2020 Val av förenings- och styrelseordförande Val av revisorer för 2020 Val av valberedning Medlemsavgift Styrelsearvode Motioner Övriga frågor Mötets […]

Kallelse till årsmöte för MKU Läs mer »