Kallelse till årsmöte för MKU

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän av protokollet
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fråga om kallelsens behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelsen läses
 7. Revisionsberättelsen läses
 8. Ansvarsfrihet för 2019
 9. Val av styrelsen för 2020
 10. Val av förenings- och styrelseordförande
 11. Val av revisorer för 2020
 12. Val av valberedning
 13. Medlemsavgift
 14. Styrelsearvode
 15. Motioner
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

/Styrelsen