Förslag till stadgeändringar

Gamla stadgar 

Nya stadgar efter 18 januari 2023 efter möte två

   
§1 § 1 NAMN
Möja Kulturella Ungdomsrörelse (MKU) är en
sammanslutning av unga och gamla.MKU:s främsta uppgift är att främja utvecklingen på Möja. MKU skall tex genom sina egna anläggningar utveckla turismen och därigenom skapa arbetstillfällen för Möjas ungdomar. MKU ska genom att organisera aktiviteter (så som musik och dans) främja intresset för livet i skärgården.
Föreningens namn är Möja Kulturella
Ungdomsrörelse, MKU, en sammanslutning av
unga och gamla.
  § 2 ÄNDAMÅL
  MKU:s främsta uppgift är att främja utvecklingen på Möja. Genom kulturverksamheter och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft, med ett särslit fokus på Möjas unga. 
  § 3 HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM
  MKU är en ideell förening med hemvist på Möja, belägen i Värmdö kommun i Stockholms län.
§ 2 § 4 INTRÄDE
Medlem intages i föreningen efter ansökan, som ska
vara åtföljd av inträdesavgift. Om sådan avgift fastställes av årsmötet.
Medlem antages i föreningen efter erlagd medlemsavgift.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det
kan antagas att vederbörande, kommer att motarbeta föreningens intresse.
Medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intresse.
Beslut om varigenom ansökan om medlemskap
avslås, skall fattas av styrelsen.
 
Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän
medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid.
 
§3  
Moment A. Årsavgiften skall erläggas vid inträdet
och därefter före den 1 maj varje år. Medlemsavgift som är inbetald efter 1 maj är ej röstberättigad på årsmötet.
Medlemsavgiften skall erläggas vid inträdet. För att vara röstberättigad på årsmötet ska årsavgiften vara betald före 30 juni året före.
Moment B: Medlem som icke under året erlagt
 föreskriven avgift uteslutes, sådan person kan ånyo vinna inträde i vanlig ordning mot erläggande av ny medlemsavgift.
Medlem som icke under året erlagt föreskriven avgift är ej medlem, sådan person kan ånyo vinna inträde mot erläggande av ny medlemsavgift.
§8 § 5 UTESLUTNING
Det bör ligga i varje medlems intresse att verka för
god kamratskap samt att genom oklanderligt uppförande hålla Möja Kulturella Ungdomsrörelse  i en hög standars och därmed hedra hemorten.
Det bör ligga i varje medlems intresse att verka
för god kamratskap samt att genom oklanderligt uppförande hålla MKU i en hög standard och därmed hedra hemorten.
Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt
uppträdande att Möja Kulturella Ungdomsrörelse anseende därigenom lider eller uppenbarligen bryter mot dessa stadagar uteslutes, och ska beslut därigenom fattas av styrelsen.
Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt
 uppträdande att MKU:s anseende därigenom lider, eller uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar uteslutes, och beslut därom fattas av stämman.
  Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän
medlemmen fått tillfälle att yttra sig till stämman inom viss av styrelsen angiven tid.
  § 6 MKU:s ORGAN
  1. Stämma
  2. Styrelse
  3. Revisorer
  4. Valberedning
§6 § 7 STÄMMA
Vid årsmötet som hålls senast den 15 april varje år,
avger styrelsen berättelse över det gångna årets verksamhet varjämte revisorernas berättelse föredras. Här efter prövas frågan om ansvarsfrihet och förrättas val av styrelse och 2 revisorer. 
Stämma hålls senast den 15 april varje
år.
Arvode åt de funktionärer som åtnjuter sådant
bestäms efter val av styrelse. Röstberättigad vid årsmötet måste ha uppnått 16 års ålder. Alla val sker genom öppen omröstning då ej annorlunda av årsmötet bestäms.
 Röstberättigad vid stämman ska ha uppnått 16 års ålder. Alla val sker genom öppen omröstning, då ej annorlunda bestäms. Om votering begärs i personval genomförs dock alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.
   
   
  § 8 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA: 
  1. Val av mötesordförande och sekreterare
  2. Val av två personer att jämte mötesordföranden
justera stämmans protokoll
  3. Fastställande av föredragningslistan
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Godkännande av kallelse
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse och
ekonomiska berättelse över det gångna året
  7. Revisorernas berättelse
  8. Fastställande av balansräkning samt
disposition av årets resultat
  9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
  10. Val av ordförande i föreningen
  11. Val av övriga styrelseledamöter
  12. Fastställande av arvoden
  13. Val av revisorer 
  14. Val av valberedning
  15. Fastställande av medlemsavgift 
  16. Framställningar och förslag från styrelsen 
  17. Motioner. Motion ska ha
inkommit skriftligt till styrelsen senast 1 februari.
§7 § 9 EXTRA STÄMMA
Extra sammansträden avhålls om styrelen så
beslutar. Alla beslut avgörs genom öppen omröstning då ej annorlunda bestäms. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
Extra stämma avhålls om styrelsen så beslutar eller om 1/10-del av samtliga medlemmar i föreningen så begär.
Alla beslut avgörs genom öppen omröstning, då ej annorlunda bestäms. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. 
  § 10 KALLELSE TILL STÄMMA
  Kallelse till stämma ska ske genom personlig kallelse/mejl/sms/annan plattform eller genom att annonsera publikt på bygden tidigast 30 dagar före och senast 14 dagar före mötet.
§4 § 11 STYRELSE
Moment A. Styrelsen väljs för 2 år. Moment A: Styrelseledamöter väljs för två år.
 
Styrelsen består av minst 5 ledamöter och högst 9
ledamöter. Av dessa utser årsmötet en ordförande för 1 år. Dessutom väljs 2 revisorer för 2 år. Revisorerna bör ej avgå samma år. 
Styrelsen består av minst fem ledamöter och
högst nio ledamöter. Av dessa utser stämman en ordförande för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Moment B. Styrelsen är skyldig att verka för
Möja Kulturella Ungdomsrörelse utveckling, att förbereda alla frågor, som skall föreläggas Möja Kulturella Ungdomsrörelse och verkställa alla beslut, att avge årberättelse med bifogad matrikel över Möja Kulturella Ungdomsrörelse medlemmar.
 
Moment C: För handhavandet av Möja Kulturella
Ungdomsrörelse angelägenheter ansvarar styrelsens ledamöter gemensamt. 
För handhavande av MKUs angelägenheter ansvarar styrelsen gemensamt.
§5  
Ordförande åligger att vid såväl Möja Kulturella
Ungdomsrörelse som styrelsens sammanträden opartiskt och samvetsgrant leda förhandlingarna, att vara rörelsens representant, att kalla till sammanträden, att tillse att på sammanträden fattade beslut blir verkställda, att övervaka stadgarnas efterlevnad. Vice ordförande åligger att vid förfall för ordförande
träda in i dennes ställa.
 
  Styrelsen är beslutsför när det närvarande antalet
överstiger hälften av antalet ledamöter. Beslut fattas med enkel majorit. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.
Sekreteraren åligger att föra protokoll vid
sammamanträden och tävlingar,
 
Kassören åligger att uppbära alla avgifter, att föra
noggranna räkenskaper över Möja Kulturella Ungdomsrörelse medel, att insätta kontanta medel på postgirot, att granska och underteckna alla räkningar som Möja Kulturella Ungdomsrörelse medel skall betalas, att utkvittera pengar från postgirot.
 
  Skulle tvist uppstå angående tolkningen av någon paragraf i föreningens stadgar, avgör styrelsen densamma.
  §12 REVISORER
  Föreningen har två revisorer.
   Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast sju dagar före ordinarie stämma.
Revisorerna åligger att kontrollera och noggrant
granska kassörens räkenskaper, dessutom genomläsa styrelsens protokoll, att kontrollera att Möja Kulturella Ungdomsrörelse angelägenheter väl förvaltas och omhändertas i enlighet med stadgar och beslut. 
 
För Möja Kulturella Ungdomsrörelses skulder och
övriga förbindelser ansvarar endast det inbetalda insatskapitalet och övriga tillgångar.  
§13 VALBEREDNING
  Valberedningen består av tre personer, varav en är
 sammankallande.
  § 14 TECKNINGSRÄTT
  Styrelsen eller de som styrelsen utser har
föreningens teckningsrätt. Vid summa överstigande 10000 kronor ska firman tecknas av två i förening.
  § 15 RÄKENSKAPER
   Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den
1 januari till och med den 31 december.
  Styrelsen ska senast 30 dagar före ordinarie stämma
överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.
§10 § 16 ÄNDRING AV STADGAR
För att beslut om ändring av Möja Kulturella
Ungdomsrörelses stadgar skall anses gällande erfordras 2/3 majoritet för ändringen på två av varandra följande sammanträden varav ett ordinarie. 
För beslut om ändring av MKUs stadgar erfordras 2/3 majoritet för ändring på två av varandra följande stämmor, varav en ordinarie. 
§12 § 16 UPPLÖSNING SAMT LIKVIDATION
Möja Kulturella Ungdomsrörelse upplösning kan ej
ske utan att tvingande omständigheter det fordrar 2/3 av medlemmarna vid tre på varandra följande sammanträden därom sig förenar. Varder Möja Kulturella Ungdomsrörelse upplöst, tillfaller dess tillhörigheter någon av sammanträdet vald förvaltande styrelse boende på Möja. 
MKUs upplösning kan ej
ske utan tvingande omständigheter. Det fordrar därutöver att 2/3 av medlemmarna vid två på varandra följande ordinare stämmor därom sig förenar.  I kallelse för detta möte ska framgå att upplösning  eller likvidation är syftet för mötet. 
  Varder MKU upplöst, tillfaller dess tillhörigheter någon av sammanträdet vald förvaltande styrelse med säte och verksamhet på Möja enligt stämmans beslut. Den förvaltande styrelsen ska använda medlen för främjandet av föreningens ändamål.