Kallelse till årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Möja kulturella Ungdomsrörelse

 

Dagordning för årsmöte, lördagen den 18 mars 2017

Mötet hålls i Bygdegården/Långviks skola, start kl 10.00

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Val av justeringsmän av protokollet
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fråga om kallelsens behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelsen läses
 7. Revisionsberättelsen läses
 8. Ansvarsfrihet för 2016
 9. Val av styrelsen och suppleanter för 2017
 10. Val av revisorer och suppleanter för 2017
 11. Val av valberedning
 12. Medlemsavgift
 13. Styrelsearvode
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande