Kallelse Årsmöte + nytt förslag på stadgar

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte Möja Kulturella Ungdomsrörelse lördagen den 30 mars kl 12oo i Bygdegården dagordning för årsmötet

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och sekreterare

3. Val av två personer att jämte mötesordförande justera stämmans protokoll.

4. Fastställande av föredragningslistan

5. Fastställande av röstlängd

6. Godkännande av kallelse

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2023

8.Revisorernas berättelse

9. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av styrelse för 2024

12. Val av förenings- och styrelseordförande för 2024

13. Styrelsearvode 2024

14. Val av revisorer för 2024

15.Val av valberedning

16. Fastställande av medlemsavgift

17. Framställningar och förslag från styrelsen: Stadgeändring som antogs på stämman 2023 

18. Motioner

19. Stämmans avslutande 

 

Nya stadgar efter 18 januari 2023 efter möte två
 
§ 1 NAMN
Föreningens namn är Möja Kulturella
Ungdomsrörelse, MKU, en sammanslutning av
unga och gamla.
§ 2 ÄNDAMÅL
MKU:s främsta uppgift är att främja utvecklingen på Möja. Genom kulturverksamheter och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft, med ett särskilt fokus på Möjas unga. 
§ 3 HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM
MKU är en ideell förening med hemvist på Möja, belägen i Värmdö kommun i Stockholms län.
§ 4 INTRÄDE
Medlem antages i föreningen efter erlagd medlemsavgift.
Medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intresse.
 
 
 
Medlemsavgiften skall erläggas vid inträdet. För att vara röstberättigad på årsmötet ska årsavgiften vara betald före 30 juni året före.
Medlem som icke under året erlagt föreskriven avgift är ej medlem. Sådan person kan ånyo vinna inträde mot erläggande av ny medlemsavgift.
§ 5 UTESLUTNING
Det bör ligga i varje medlems intresse att verka
för god kamratskap samt att genom oklanderligt uppförande hålla MKU i en hög standard och därmed hedra hemorten.
Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt
 uppträdande att MKU:s anseende därigenom lider, eller uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar uteslutes, och beslut därom fattas av stämman.
Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän
medlemmen fått tillfälle att yttra sig till stämman inom viss av styrelsen angiven tid.
§ 6 MKU:s ORGAN
1. Stämma
2. Styrelse
3. Revisorer
4. Valberedning
§ 7 STÄMMA
Stämma hålls senast den 15 april varje
år.
 Röstberättigad vid stämman ska ha uppnått 16 års ålder. Alla val sker genom öppen omröstning, då ej annorlunda bestäms. Om votering begärs i personval genomförs dock alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.
 
 
§ 8 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA: 
1. Val av mötesordförande och sekreterare
2. Val av två personer att jämte mötesordföranden
justera stämmans protokoll
3. Fastställande av föredragningslistan
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av kallelse
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och
ekonomiska berättelse över det gångna året
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balansräkning samt
disposition av årets resultat
9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Val av ordförande i föreningen
11. Val av övriga styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden
13. Val av revisorer 
14. Val av valberedning
15. Fastställande av medlemsavgift 
16. Framställningar och förslag från styrelsen 
17. Motioner. Motion ska ha
inkommit skriftligt till styrelsen senast 1 februari.
§ 9 EXTRA STÄMMA
Extra stämma avhålls om styrelsen så beslutar eller om 1/10-del av samtliga medlemmar i föreningen så begär.
Alla beslut avgörs genom öppen omröstning, då ej annorlunda bestäms. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. 
§ 10 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma ska ske genom personlig kallelse/mejl/sms/annan plattform eller genom att annonsera publikt på bygden tidigast 30 dagar före och senast 14 dagar före mötet.
§ 11 STYRELSE
Moment A: Styrelseledamöter väljs för två år.  
Styrelsen består av minst fem ledamöter och
högst nio ledamöter. Av dessa utser stämman en ordförande för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
 
För handhavande av MKUs angelägenheter ansvarar styrelsen gemensamt.
 
 
Styrelsen är beslutsför när det närvarande antalet
överstiger hälften av antalet ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.
 
 
Skulle tvist uppstå angående tolkningen av någon paragraf i föreningens stadgar, avgör styrelsen densamma.
§12 REVISORER
Föreningen har två revisorer.
 Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast sju dagar före ordinarie stämma.
 
§13 VALBEREDNING
Valberedningen består av tre personer, varav en är
 sammankallande.
§ 14 TECKNINGSRÄTT
Styrelsen eller de som styrelsen utser har
föreningens teckningsrätt. Vid summa överstigande 10000 kronor ska firman tecknas av två i förening.
§ 15 RÄKENSKAPER
 Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den
1 januari till och med den 31 december.
Styrelsen ska senast 30 dagar före ordinarie stämma
överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.
§ 16 ÄNDRING AV STADGAR
För beslut om ändring av MKUs stadgar erfordras 2/3 majoritet för ändring på två av varandra följande stämmor, varav en ordinarie. 
§ 16 UPPLÖSNING SAMT LIKVIDATION
MKUs upplösning kan ej
ske utan tvingande omständigheter. Det fordrar därutöver att 2/3 av medlemmarna vid två på varandra följande ordinare stämmor därom sig förenar.  I kallelse för detta möte ska framgå att upplösning  eller likvidation är syftet för mötet. 
Varder MKU upplöst, tillfaller dess tillhörigheter någon av sammanträdet vald förvaltande styrelse med säte och verksamhet på Möja enligt stämmans beslut. Den förvaltande styrelsen ska använda medlen för främjandet av föreningens ändamål.