Kallelse till årsmöte

Årsmöte Möja Kulturella Ungdomsrörelse
Tisdagen den 27 mars 2018  kl. 18:00 på Wikströms Fisk

Efter mötet serveras något gott för 120 kr.
Anmäl om du vill äta till info@wikstromsfisk.se
eller på 08-57164170 senast 25 mars kl. 12.00.

Dagordning för årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän av protokollet
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fråga om kallelsens behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelsen läses
 7. Revisionsberättelsen läses
 8. Ansvarsfrihet för 2017
 9. Val av styrelsen och suppleanter för 2018
 10. Val av förening- och styrelseordförande
 11. Val av revisorer och suppleanter för 2018
 12. Val av valberedning
 13. Medlemsavgift
 14. Styrelsearvode
 15. Stadgeändringar
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

 Föreslagna stadgeändringar
(punkt 15 på dagordningen)

Nuvarande §4:

Moment A. Styrelsen väljs för 2 år.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, 2 ledamöter, 2 revisorer, 2 revisorssuppleanter samt 2 styrelsesuppleanter som väljs på 1 år.

Suppleanter inträder vid ordinarie styrelseledamots förfall.
Ordförande samt kassör bör ej avgå samma år.

Nytt förslag § 4:

Moment A. Styrelsen väljs för 2 år.
Styrelsen består av minst 3 ledamöter och högst 9 ledamöter. Av dessa utser årsmötet
en ordförande för 1 år. Dessutom väljs 2 revisorer för 2 år.
Revisorerna bör ej avgå samma år.

 Moment B och Moment C oförändrade.

 Nuvarande §6:

Vid årsmötet som hålls i mars månad varje år, avger styrelsen berättelse över det gångna årets verksamhet varjämte revisorernas berättelse föredras.
Här efter prövas frågan om ansvarsfrihet och förrättas val av styrelse, 2 revisorer, 2 revisorssuppleanter samt 2 styrelsesuppleanter.

Arvode åt de funktionärer som åtnjuter sådant bestäms efter val av styrelse.
Röstberättigad vid årsmötet måste ha uppnått myndig ålder.
Alla val sker genom öppen omröstning då ej annorlunda av årsmötet bestäms.

Nytt förslag §6:

Vid årsmötet som hålls senast den 15 april varje år, avger styrelsen berättelse över det gångna årets verksamhet varjämte revisorernas berättelse föredras.
Här efter prövas frågan om ansvarsfrihet och förrättas val av styrelse och 2 revisorer.

Arvode åt de funktionärer som åtnjuter sådant bestäms efter val av styrelse.
Röstberättigad vid årsmötet måste ha uppnått 16 års ålder.
Alla val sker genom öppen omröstning då ej annorlunda av årsmötet bestäms.

Varmt välkomna!