9 april årsmöte MKU

Datum: Lördag den 9 april 2022

Tid: 12:00

Plats: Bygdegården/Långviks skola

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fråga om kallelsens behöriga utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för 2021
 10. Val av styrelsen för 2022
 11. Val av förenings- och styrelseordförande 2022
 12. Val av revisorer för 2022
 13. Val av valberedning 2022
 14. Fastställande av medlemsavgift
 15. Styrelsearvode
 16. Framställning och förslag från styrelsen på stadgeändringar
 17. Förslag från medlemmar
 18. Mötets avslutande

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! / Styrelsen

Klicka här för att läsa
Verksamhetsberättelsen 2021

Klicka här för att läsa den
ekonomiska redogörelsen för 2021

Klicka här för att läsa förslag på ändringar av MKU:s stadgar